Lees voor het maken van een afspraak bij Massage therapie Vlagtwedde deze algemene voorwaarden even door.

 1. Bij het maken van een afspraak wordt er naar een telefoonnummer en/of emailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste behandeling worden persoonsgegevens genoteerd. Er wordt niet meer gevraagd naar het BSN nummer of verzekeringsnummer. Ook wordt gevraagd of de kosten van de behandeling bekend zijn. Eventueel kan worden verteld of de behandeling voor deel vergoedt wordt.
 3. Na deze handeling zal er een behandelovereenkomst worden overlegd, die door beide partijen moet zijn getekend alvorens er kan worden gestart met de behandeling.
 4. Tijdens het intakegesprek is de cliënt zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 5. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 6. Alle informatie die tijdens het intakegesprek en de behandeling wordt vertelt, word vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 7. In de praktijk worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel word er afgezien van een behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts, fysiotherapeut of specialist.
 8. Tijdens de intake bespreken we de verwachtingen van de behandeling en maken we afspraken over de behandelingen. Mocht u niet tevreden zijn en we er niet samen uitkomen in een gesprek of is dit om wat voor reden niet mogelijk, biedt de NVST de mogelijkheid om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Voor informatie over een melding van een incident of het indienen van een klacht dan wordt u verwezen naar  https://www.nvst.nl/klachtenformulier/ .
 9. Bij koorts of een besmettelijke ziekte kan er geen massage plaats vinden.
 10. Bij hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
 11. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kostenloos worden geannuleerd. Het annuleren van afspraken binnen 24 uur worden in rekening gebracht, tenzij de koorts en griep ineens toeslaat uiteraard.
 12. De betaling van de behandelingen dient met de PIN te worden voldaan tenzij anders afgesproken.
 13. Bij langdurig ziekte, permanente uitval van mij verwijs ik u door naar een collega. Eventueel als het op prijs gesteld wordt kan er telefonisch een overdracht plaats vinden.
 14. De praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 15. Voorafgaande de massage wordt besproken welke behandelwijze passend is bij de vraag/behoefde van dat moment er zal individueel bekeken worden welke na-effecten als reactie op de behandeling tot gevolg kunnen zijn. Als dit is overeen gekomen ligt de aansprakelijkheid van eventuele bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van de behandeling bij de cliënt zelf.
 16. De praktijk is op de hoogte van de Wkkgz deze wet staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Wat nieuw is in deze wet, is dat er expliciet in genoemd wordt dat deze wet ook van toepassing is op de complementaire zorg.
 17. De praktijk is bekend met de VIM Veilig Incidenten Meldplicht.

De praktijk is bekend met de Wet Meldcode. Wij als zorgaanbieders dienen een stappenplan te hebben voor het geval we te maken krijgen met vermoedens van geweld in huiselijke kring. Wanneer de therapeut vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling helpt dit stappenplan om te bepalen wat deze kan doen. Er is géén meldplicht, maar wel een plicht om hier zorgvuldig mee om te gaan. Belangrijke onderdelen in het stappenplan zijn het in kaart brengen van de signalen, intercollegiale bespreking en advies inwinnen van professionele instanties. Uiteindelijk zal de therapeut een keuze moeten maken of het vermoeden van huiselijk geweld wel of niet gemeld gaat worden.